Як працює пайовий інвестиційний фонд?

Спочатку складними, а потім — простими словами. Пайовий інвестиційний фонд — це інститут спільного інвестування, який об`єднує кошти невеликих інвесторів задля великих інвестиційних проєктів. Навіщо це потрібно? Щоб усі вкладники разом могли отримати те, що окремо не могли б собі дозволити.

Після того як відкрили ринок землі України, кожен громадянин має право придбати собі ділянку. Але найменша вартість такої покупки — близько 250 000 грн. Наш фонд допомагає долучитися до інвестицій у землю, придбавши пай — земельний інвестиційний сертифікат на суму від 1000 грн. Кожен сертифікат підкріплений майном фонду – справжньою землею, що є в активах.

Так можна долучитися до перспективного ринку, навіть не маючи повної суми для мінімальної земельної ділянки.
Пояснимо на прикладі
Фонд залучає кошти інвесторів для спільного інвестування шляхом продажу інвестиційних сертифікатів. Частка власності кожного з інвесторів пропорційна його внеску у фонд (кількості придбаних інвестиційних сертифікатів). Наприклад, загальна кількість інвестиційних сертифікатів в обігу 1000 шт. Інвестор придбав 100 сертифікатів фонду, відповідно володіє 10% його активів.
До речі, перші пайові інвестиційні фонди з’явилися після Другої Світової Війни в Америці і стали популярним інструментом заощаджень й отримання пасивного доходу для невеликих інвесторів. 2023 року 52% американських сімей інвестують у пайові інвестиційні фонди. Натепер світові пайові інвестиційні фонди є найбільшими власниками нерухомості, облігацій та акцій компаній, як-от: Apple, MicroSoft, Google, Meta.

В Україні ринок інститутів спільного інвестування (пайових інвестиційних фондів) перебуває на етапі розвитку і, безумовно, має значний потенціал зростання, як в об’ємах, так і в напрямках інвестування. Інвестори-початківці мало знають про цей інструмент, але той, хто раніше розбереться й інвестує — отримає більший дохід.

Ну, начебто все зрозуміло пояснили!

Забезпечте своє фінансове майбутнє

Залишайте заявку, ми з Вами зв'яжемось і допоможемо оформити купівлю сертифікатів.
Gruntovno CTAGruntovno CTA

Мета діяльності пайового інвестиційного фонду - отримання прибутку від управління активами (майном) фонду

Задача Компанії з управління активами фонду — примноження вартості активів фонду й отримання доходу від управління його майном. Для цього кошти інвесторів вкладають в активи, які приносять прибуток і мають високий потенціал зростання вартості. Це можуть бути: нерухоме майно, корпоративні права підприємств, державні та корпоративні облігації, тощо.

Чим ефективніше інвестує фонд, тим більший прибуток отримують інвестори — як у вигляді щорічної виплати доходу, так і від зростання вартості активів фонду. І, як наслідок, зростання ціни придбаних інвестиційних сертифікатів.

За законом фонд не має права гарантувати вкладникам конкретний рівень прибутку. Прибутковість фонду залежить від динаміки галузей і цін на майно, в які інвестує фонд.

Тому важливо знати інвестиційну стратегію фонду та які активи є ключовими.

Усі активи фонду належать інвесторам пропорційно кількості придбаних сертифікатів. Право власності підтверджується інвестиційним сертифікатом, який має бездокументарний обіг і обліковується в депозитарній установі.

Фонд діє на підставі регламенту та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів. У цих документах указані ключові засади діяльності фонду: структура активів, кількість і вартість випущених сертифікатів, термін дії фонду, порядок придбання та викупу сертифікатів.

Регламент та проспект емісії затверджує компанія з управління активами та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Захист прав інвесторів

Захист прав інвесторів також забезпечується організаційною структурою фонду — функції управління, зберігання і контролю за інвестиційною діяльністю фонду розподілені між незалежними структурами, діяльність яких ліцензується і сертифікується відповідно до законодавства України.

Звітність про діяльність пайового інвестиційного фонду є загальнодоступною інформацією, її публікують на сайті компанії з управління активами.

Організаційна структура пайового інвестиційного фонду

Компанія з Управління Активами

Фонд керується Компанією з Управління Активами, яка управляє активами пайових інвестиційних фондів на підставі ліцензії, яку видає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Національний Депозитарій України

Відкриває рахунок в цінних паперах емітенту(Фонду) та присвоює міжнародний індентифікаційний номер (ISIN) емісії (випуску) цінних паперів. Обліковує інвестиційні сертифікати Фонду на рахунку в цінних паперах.

Зберігач Активів Фонду

Банківська установа, яка веде зберігання активів та облік рахунків в цінних паперах, надає виписки про стан рахунку в розрізі видів цінних паперів і діє на підставі ліцензії виданої Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Незалежний Оцінювач Майна

Оцінювач проводить роботу з оцінки нерухомого майна та інших активів пайового інвестиційного фонду; діяльність здійснюється на підставі ліцензії виданої Фондом Державного майна України. Незалежним оцінювачем не можуть бути  дочірні компанії аудитора, зберігача активів фонду або управляючої компанії.

Незалежний Аудитор

На регулярній основі здійснює аудит результатів діяльності компанії з управління активами та підтверджує достовірність даних у звітах компанії з управління активами. Інформація про аудиторський звіт щодо фінансової звітності компанії з управління активами подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та оприлюднюються на веб-сайті компанії з управління активами. Аудитор пройшов контроль якості Комітету з контролю якості Аудиторської палати України.

Державний контроль та нагляд

Законодавче регулювання діяльності пайових інвестиційних фондів

Діяльність фінансових інститутів, до яких належать пайові інвестиційні фонди, є однією з найбільш регульованих видів діяльності в Україні. Тому є свої об`єктивні підстави, як-от обіг грошей і фінансові операції мають бути прозорими як для держави, так і для учасників ринку.

Розібратися в нюансах законодавчих актів може бути непросто, тому ми наводимо ключові законодавчі акти й державні інститути, які регулюють діяльність пайових інвестиційних фондів.

Державний контроль та нагляд за діяльністю пайових інвестиційних фондів та особами, що обслуговують фонд

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Фонд керується Компанією з Управління Активами, яка управляє активами пайових інвестиційних фондів на підставі ліцензії, яку видає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Національний ДепозитарійУ країни

Відкриває рахунок у цінних паперах емітенту та присвоює міжнародний ідентифікаційний номер(ISIN) емісії цінних паперів. Обліковує інвестиційні сертифікати фонду на рахунку в цінних паперах.

Фонд державного майна України

Здійснює сертифікацію суб’єктів оціночної діяльності, веде Державний реєстр "Суб‘єкти оціночної
діяльності" та Єдину базу даних звітів про оцінку.

Аудиторська палата України

Веде облік членів Аудиторської палати України, забезпечує підтримку професійної діяльності її членів та контролює якість аудиторських послуг суб'єктів аудиторської діяльності.

Державна податкова служба України

Проводить контроль заправильністю обчислення, своєчасністю таповнотою сплатиподатків, зборів таінших податкових платежів до бюджетів усіх рівнів компанією з управління активами.
Gruntovno CTA

Готові інвестувати у землю?

Залишайте заявку, ми з Вами зв'яжемось і допоможемо оформити купівлю сертифікатів.